X
تبلیغات
زولا
تکنالوژی معاصر در خدمت تعالیم دین  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1387

رشد، ترقی و پیشرفت، همیشه با موانع سر راه خود مواجه بوده است. در جهان معاصر هجوم و یورش فرهنگی از طریق تکنالوژی معاصر نگرانی های را در کشورهای مختلف و منجمله کشورهای اسلامی بوجود آورده است. برخی از جوامع سنتی با اظطراب و تشویش فراوان نسبت به این پدیده می نگرند.

 

درین مورد آنچه درد آور است اینکه فقط و فقط شکایت ازین روند و پروسة ناگزیر وجود دارد و راه های حل و مقابله با این تهاجم فرهنگی جستجو نمی گردد و یا این کار بسیار ضعیف است.


این سوال همیشه در برخی حلقات مطرح است که ما نیز برای رشد، انکشاف و حتی جهانی شدن عقاید خویش چرا ازین تکنالوژی استفاده ننمایم و آن امکاناتی را که به تناسب سایر کشور های و اندک است، به استفاده نبریم؟ ما چرا منطق رسای فرهنگ و عقاید و دین خود را به گوشه گوشة جهان نرسانیم؟ نمی توان در بیگانگی با تکنالوژی زیست کرد و آنرا نشناخت. باید آنرا شناخت، درک کرد و در پروسة امتزاج فرهنگ ها دست بالا داشت.

خوشبختانه که با این عقیده برخی از حلقات شامل علمای دین، روشنفکران مکتب و مدرسه و سایر عرصه های حیات سیاسی-اجتماعی کشور و منجمله ولایت کندز همنوا اند و اخیراً دست به ابتکارات معین زده اند.


یکی از چهره های شاخص که فعالیت و زندگی خویش را با طرز دید بالا پیوند داده است، محترم مولوی نورالهدای "مولوی زاده کریمی" است. او در محافل متعدد در موضع استفادة موثر از تکنالوژی معاصر وجود دارد.


مولوی نورالهدی برنامة درس های از قرآن مجید را طی سال های 82 و 83 در تلویزیون محلی پایه گزاری کرد و با رادیو زهره و مجلة افغانستان امروز درین عرصه همکاری بی شائبة دارد.

دو رسالة تحت عنوان اسلام و دموکراسی- قرآن و انترنیت و شیوه های تأمین امنیت و تحکیم صلح دارد. 
گرچه آنها تا اکنون اقبال چاپ نیافته اند ولی متن آنها در بسیاری از محافل تشریح و توضیح شده است و همچنان مقالاتی از ایشان در بارة حجاب از نظر دین اسلام، حقوق زن دراسلام، رابطة دین و سیاست، خشونت و عوامل و راه های کاهش آن، اسلام و آزادی بیان و ... نشر شده اند.


مولوی نورالهدی با در نظرداشت ضرورت مبرم جامعة ما و استفادة فرهنگی از تکنالوژی دست به یک سلسله اقدامات جدید زده است.  او میگوید: "ما باید از تکنالوژی معاصر به نفع رشد و توسعة فرهنگ خود، عقاید و دین خود (دین مقدس اسلام)، ظوابط اخلاقی و معنویات خویش استفاده کنیم." به عقیدة او مقابله با تهاجم فرهنگی ناشی از تکنالوژی پیشرفتة امروز با گوشه نشینی و تعصب امکان پذیر نیست. باید آنرا در خدمت جامعه و افکار خویش قرار دهیم و ازین طریق بمقابلة فرهنگی بپردازیم و در امتزاج فرهنگ ها ید طولی داشته باشیم.


اخیراً به تعداد سه حلقه
CD که حاوی ده سورة مبارکة اخیر قرآن عظیم الشأن همراه با سورة فاتحه است با میتود جدید به ابتکار "مولوی زاده کریمی" به جامعه عرضه گردیده است. خودش درین مورد اظهار میدارد: "من خواسته ام برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ناب اسلامی و آموزش سوره های قرآن در خدمت مردم قرار گیرم. و آنرا از طریق صدا و CD به مردم عرضه دارم و به این ترتیب مردم را در بدیل یابی برخی محصولات ارزه و بیگانة تکنالوژی معاصر مدد برسانم و بدینوسیله محافل آنان را با قرآن و آیات آن زینت بخشم"


این آیات قرآن مجید که با تلاوت قاری جید کشور قاری برکت الله سلیم ثبت گردیده دارای توضیح در بارة برخی مسایل می باشد و به گفتة مولوی نورالهدی بنابر ضرورت ها و منطق خاصی تهیه گردیده که مشخصات ذیل را دارا می باشد:

-         مشخصات و اسباب نزول سوره

-         محتوی و آهنگ سوره

-         ترجمه و تفسیر سوره

-         تحلیل و نتیجه گیری از آنها


این سی دی ها به همکاری ریاست تلویزیون کندز، موسسة خدمات کمپیوتری نبی زاده و سرسبز ویدیو کست ترتیب، تنظیم و تهیه گردیده است.


مولوی نورالهدی اراده دارد که این پروژه را کماکان ادامه داده و بدینوسیله زمینه های آموزشی بهتر از چگونگی خوانش و قرأت ، ترجمه و تفسیر و منطق نزول سوره های مبارکة قرآنی را با در نظرداشت کار برد آنها در حیات دنیوی و اخروی به هموطنان مسلمان خویش مساعد گرداند.